Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
 

Noordman handelsonderneming vof
Kalanderstraat 10-A
7461 JM  Rijssen
 
I              Algemeen
1.1/Deze voorwaarden zijn  van toepassing op alle door Noordman Handelsonderneming vof te Vroomshoop, verder te noemen verkoper, met zijn wederpartij, verder te noemen koper, gesloten overeenkomsten, danwel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen, danwel verstrekte adviezen.
1.2/ Te allen tijde zullen de voorwaarden prevaleren boven eventueel door kopergehanteerde voorwaarden, voorzover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
II.            Aanbiedingen en prijzen
2.1/Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.
2.2/Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens verkoper isverzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van overeenkomst weer te geven.
2.3/Ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen danwel andere heffingen. Een verhoging of verlaging in één of meerdere der kostenfactoren kan door de verkoper worden verrekend, althans na drie maanden.
2.4/Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties danwel anderssoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van ddoor verkoper gevoerde artikelen en kunnen nimmer als een garantie gelden
 
III      Levering en levertijd
3.1/ Alle zaken reizen voor rekening en risico van de koper, behoudens het geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wetboek en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Aflevering door verkoper geschiedt af magazijn verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In het laatste geval is verkoper vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling. In geval van obstakels bij de aflevering, bijvoorbeeld als gevolg van werkzaamheden, is verkoper niet tot meer gehouden dan tot aflevering voor het eerste obstakel.
3.2/ Een bij aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper. Koper is gehoudende zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.
3.3/ Ingeval van levering op afroep is koper gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, danwel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de verkoper. Bij gebreke van een afroep, c.q. afname binnen één der vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van koper op te slaan, danwel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. Ingeval van facturering gaat de betalingsverplichting van koper terstond in, terwijl koper ingeval van ontbinding gehouden is alle door verkoper geleden schade te vergoeden.
3.4/ Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, danwel de ontvangst van de zaken te weigeren.
3.5/ Koper heeft niet het recht geleverde zaken aan de verkoper te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
IV            Overmacht
4.1/ Omstandighden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeekomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, danwel feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij asl overmacht.
4.2/ Ingeval van overmacht is verkoper niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, doch in zodanig geval is koper wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten n verkoper te voldoen. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan 2 maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.
 
V             Eigendomsvoorbehoud
5.1/Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat verkopers vordering terzake de geleverde zaken, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door koper zullen zijn voldaan.
5.2/ Koper is niet gerechtigd zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.
 
VI            Betaling
6.1/ Betaling van door verkoper gevoerde zaken dient kontant te geschieden bij aflevering, behoudens een andersluidende door verkoper aangeduide termijn op haar factuur. In ieder geval dient koper evenwel uiterlijk 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door verkoper aan te wijzen bankrekening, danwel in kontanten ten kantore van verkoper.
6.2/ Indien betaling niet kontant plaatsvindt, danwel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in par.5.sub.1. verkeert de opdrachtgever van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, danwel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van opdrachtnemer, ook die betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is opdrachtgever alsdan aan opdrachtnemer verschuldigd een wettelijke rente van 1% per maand, of een gedeelte daarvan. Voorts is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengrechterlijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechterlijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 5% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van ƒ 50,00. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechterlijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissemant van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissemants-aanvrage verschuldigd.
6.3/ Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surcéance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd –ongeacht enig getroffen regeling, danwel niet verstreken betalingstermijnen  - reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, danwel heeft verkoper het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.
6.4/ Zolang koper niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is verkoper niet gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van verkoper verminderde kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft verkoper het recht zekerheid voor de betaling van leveranties te verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.
 
VII          Aansprakelijkheid
7.1/ Mededelingen zijdens verkoper betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de gevoerde produkten binden verkoper eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe als indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door verkoper geleverde produkten wordt uitdrukkelijkm uitgesloten, voorzover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper. Verkoper dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.
7.2/ Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook.
7.3/ Mochten op door verkoper gevoerde produkten door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze produkten, ten bewijze van koper, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van verkoper nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke verkoper jegens de fabrikant geldend kan maken.
7.4/Koper vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid welke op verkoper jegens derden zou kunnen rusten terzake door verkoper aan koper geleverde produkten en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.
7.5/ Door verkoper geleverde produkten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt terzake geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.6/ Terzake van toepassing door de koper van door verkoper geleverde produkten, noch terzake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.
7.7/ Ingeval door verkoper geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient koper verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor het herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Verkoper is in geen geval tot meer gehouden, dan tot herlevering, danwel tot vergoedong van een schade, welke nimmer hoger zal zijn, dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.8/ Bij aantoonbare opzet, danwel bij grove schuld zijdens verkoper is de aansprakelijkheid van verkoper nimmer verdergaand dan tot de hoogte van het factuurbedrag.
7.9/ Verkoper geeft op de zaken en produkten die worden verhandeld, en bij totstandkoming van de overeenkomst in nieuwe staat verkeren, garantie volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant. Zaken en produkten die bij totstandkoming van de overeenkomst in gebruikte staat verkeren, zijn uitgesloten van elke garantie, en aflevering geschiedt in de staat zoals gezien
 
VIII         Reclames
8.1/ Eventuele reclames diende op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan verkoper te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de zaken door koper in gebruik zijn genomen, danwel door koper zijn doorverkocht.
8.2/ Ingeval van verborgen gebreken, danwel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door koper konden worden gecontateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is verstreken van drie maanden.
8.3/ Bij een eventuele reclame is koper verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Mocht de reclame door verkoper gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, danwel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefacturerde bedrag.
 
IX           Annulering
9.1/ Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is verkoper gerechtigd alle lopende orders, ook voorzover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.
9.2/ Ingeval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft verkoper naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde produkten en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.
 
X             Toepasselijk recht en geschillen
10.1/ Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen verkoper en derden totstandgekomen overeenkomsten, danwel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
10.2/ Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, danwel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort verkoper is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen
 
Vroomshoop, januari 2000, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
  
Noordman handelsonderneming vof

© 2014 - 2024 Noordman Kantoormeubilair | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel